POSLOVNIK O RADU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE BERANE

Na osnovu člana 28. stav 1. Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00,Sl.list SRJ 73/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18,109/20), Opštinska izborna komisija Berane na sjednici od 19.01.2023.godine, donijela je

POSLOVNIK

 O RADU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE BERANE

Član 1.

            Ovim poslovnikom uređuje se način rada Opštinske izborne komisije Berane (u daljem tekstu: Komisija), kao i druga pitanja od značaja za rad Komisije.

Član 2.

Sjedište Komisije je u kući vojvode Gavra Vukovića u Beranama.

Član 3.

Komisija ima pečat i štambilj, sadržine i oblika određenog zakonom.

Član 4.

Komisija radi i odlučuje na sjednici.

U radu Komisije učestvuje predsjednik Komisije i četiri člana u stalnom sastavu.

Komisija ima Sekretara.

Pored članova u stalnom sastavu, u radu Komisije učestvuju i opunomoćeni predstavnici izbornih lista 20 dana prije dana određenog za održavanje izbora, pa do utvrđivanja konačnih rezultata izbora.

U slučaju spriječenosti predsjednika ili člana Komisije, u radu Komisije učestvuje njegov zamjenik.

Član 5.

Sjednicu Komisije saziva predsjednik Komisije ili njegov zamjenik u odsustvu ili spriječenosti predsjednika.

Dnevni red predlaže predsjednik Komisije po svojoj inicijativi ili kad to predlaže najmanje tri člana stalnog sastava Komisije.

Sjednica Komisije se po pravilu saziva i materijali dostavljaju članovima Komisije najkasnije 24 časa prije vremena održavanja sjednice, a po potrebi sjedinica se saziva telefonom ili na drugi odgovarajući način.

Sjednicom Komisije predsjedava predsjednik Komisije.

Član 6.

            Komisija može da radi i odlučuje, ako je na sjednici prisutno više od polovine članova, odnosno zamjenika članova komisije.

Komisija odlučuje većinom glasova svih članova u stalnom, odnosno u proširenom sastavu.

Akte Komisije potpisuje predsjednik i sekretar Komisije.

Član 7.

            O sjednici Komisije vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o toku i pitanjima koja su razmatrana, odluke, zaključke i stavove koje je donijela Komisija, kao i izdvojena mišljenja članova Komisije ukoliko ih je bilo.

O vođenju i čuvanju zapisnika stara se sekretar Komisije.

Usvojeni zapisnik potpisuje predjednik i sekretar Komisije.

Član 8.

            Radi proučavanja pojedinih pitanja iz svog djelokruga i radi izrade predloga akata, izvještaja i sl. Komisija može formirati radnu grupu iz reda članova Komisije, a može angažovati i druga lica i institucije.

Član 9.

            Komisija u svom radu sarađuje sa opštinskim organima uprave u čiji djelokrug spada obavljanje određenih poslova vezanih za sprovođenje izbora.

Komisija može da traži od opštinskih organa uprave obavještenja i objašnjenja koja su od interesa za rad Komisije.

Član 10.

            Sjednici Komisije može po odobrenju predsjednika Komisije prisustvovati predstavnik opštinskog organa uprave kada se na njoj raspravlja pitanje iz djelokruga rada tog organa i organizacije, kao i zaposleni u službama i organima koji je u stručnom i tehničkom pogledu obezbeđuju sprovođenje izbora.

Član 11.

            Predsjednik i članovi Komisije su dužni tokom rada u Komisiji čuvati čast i ugled Komisije, učesnika izbornog procesa, kao i svih lica koja obavljaju poslove vezane za sprovođenje izbora.

Član 12.

            Predsjednik Komisije, sekretar, članovi i njihovi zamjenici u stalnom sastavu, za vrijeme rada u Komisiji ne mogu nositi stranačka obilježja.

U prostorijama Komisije ne mogu se isticati stranačka obilježja.

Član 13.

            Kada Skupštini podnosi izvještaj o sprovedenim izborima ili izvještaj o svom radu Komisija određuje izvjestioca iz reda svojih članova.

Član 14.

            Komisija ima svoju web stranicu na kojoj se objavljuje akta, informacije o održanim sjednicama, saopštenja za javnost kao i drugi podaci od značaja za sprovođenje izbora.

 Član 15.

             Rad Komisije je javan.

Komisija obezbeđuje javnost rada izdavanjem saopštenja i organizovanjem konferencija za štampu, prisustvom ovlašćenih posmatrača i na drugi adekvatan način.

Saopštenje za javnost daje predsjednik Komisije, odnosno član Komisije koga ovlasti predsjednik Komisije.

Član 16.

            Stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za potrebe Komisije obavljaju određene stručne službe opštinskih organa.

Poslove iz stava 1. ovog člana mogu obavljati i druga lica angažovana od strane Komisije.

Pitanja koja se odnose na rad Komisije, a koja nisu uređena ovim Poslovnikom, mogu se urediti Odlukom ili zaključkom Komisije, a u skladu sa odredbama ovog Poslovnika.

Član 17.

            Predsjednik, sekretar, članovi Komisije u stalnom sastavu opunomoćeni predstavnici izbornih lista u Komisiji, predsjednik i članovi biračkih odbora u stalnom sastavu imaju pravo na naknadu.

Lica koja obavljaju stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Komisije imaju pravo na naknadu.

Visinu naknade za sva lica označena u stavu 2. ovog člana određuje Komisija u stalnom sastavu ili predsjednik Komisije.

Visinu naknade iz stava 2. ovog člana određuje se srazmjerno vremenu provedenom na radu, složenosti i obimu završenih radova.

Član 18.

            Komisiju predstavlja predsjednik Komisije.

Komisiju može predstavljati i član Komisije koga za konkretan slučaj odredi predsjednik Komisije.

Član 19.

            Pečat i štambilj čuva i  njima rukuje sekretar Komisije a u njegovom odsustvu član Komisije koga odredi predsjednik Komisije.

Član 20.

            Komisija vodi djelovodni protokol.

Evidencija svih akata Komisije vrši se preko djelovodnog protokola.

Djelovodni protok vodi sekretar Komisije, a u njegovom odsustvu član Komisije koga odredi predsjednik Komisije.

Komisija može ustanoviti i druge pomoćne knjige evidencije.

Član 21.

            Komisija ima svoj žiro račun.

Za sve isplate sredstava sa računa Komisije naredbodavci su predsjednik i seketar Komisije.

Nalog za isplatu sredstava potpisuje predsjednik ili sekretar Komisije.

Član 22.

            Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na sajtu Opštinske izborne komisije.

 

Broj: 260

Berane, 19.01.2023.godine

 OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

      SEKRETAR,                                         (M.P.)                                        PREDSJEDNIK,

  Nataša Mijović,s.r.                                                                                     Valentina Dašić,s.r.

24/01/2023